Sri Lanka (Daten & Informationen)


     <<           Länderübersicht           >>     
Das Land:
Die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka (Singhalesisch: Śa‍raī laṁkaā pa‍rajaātaānata‍raika samaājavaādaī janarajaya - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය, Tamilisch: Ilaṅkai jaṉanāyaka camattuva kuṭiyaracu - இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவகுடியரசு) ist ein Inselstaat in Südasien. Er umfasst eine Fläche von 65.610 km². Die höchste Erhebung des Landes ist der Pidurutalagala (Mount Pedro) im Zentralen Hochland Sri Lankas (2.534 m ü.NN), den tiefsten Punkt markiert der Indische Ozean (0 m ü.NN). In Sri Lanka leben ca. 21.867.000 Menschen. Das Land unterteilt sich in 9 Provinzen (Nordprovinz, Nordwestprovinz, Nördliche Zentralprovinz, Ostprovinz, Sabaragamuwa, Südprovinz, Uva, Westprovinz und Zentralprovinz), die wiederum in 25 Distrikte aufgegliedert sind. Die offizielle Landeshauptstadt ist Sri Jayewardenepura - die De-facto-Hauptstadt ist jedoch Colombo. Sri Lanka ist eine Präsidentielle Republik und als Mitglied im Commonwealth gleichzeitig eine Konstitutionelle Monarchie. Tag der Unabhängigkeit und zugleich Nationalfeiertag ist der 4. Februar. ("Independence Day" - am 4. Februar 1948 wurde Sri Lanka von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen.)

Die Flagge: SriLanka
Bedeutung: Zwei von einem breiten gelben Saum gerahmte Rechtecke - links schmal, mit zwei gleichbreiten vertikalen Streifen in Grün (links) und Safran; rechts breit, mit einem gelben (goldenen), ein Schwert in der rechten Pranke tragenden Löwen mittig auf braunem Grund sowie je einem mit der Spitzen nach innen zeigenden gelben (goldenen) Blatt des Bodhibaums in jeder der vier Ecken des Rechtecks. Die Farbe Braun steht für den Buddhismus und das Volk der Singhalesen, die die Bevölkerungsmehrheit in Sri Lanka stellen, Grün symbolisiert den Islam und das Volk der Sri Lanka Moors und Safran den Hinduismus und das Volk der Tamilen, Gelb vertritt alle anderen Minderheiten Sri Lankas. Der Löwe steht zugleich für die singhalesische Bevölkerungsmehrheit als auch für die Stärke und Tapferkeit der gesamten Nation, das Schwert (ein Kastane) demonstriert die Souveränität und Verteidigungsbereitschaft des Landes. Die Bodhi-Blätter versinnbildlichen das Brahmavihara - die vier himmlischen Verweilzustände des Buddhismus: Karunā (Mitgefühl, Anteilnahme), Mettā (Güte, Liebe), Muditā (Mitfreude) und Upekkhā (Gleichmut, Gelassenheit).

Die Flagge wurde am 17. Dezember 1978 offiziell als Nationalflagge Sri Lankas angenommen.

Die Lage: Asi-Sri
Sri Lanka ist ein Staat auf der Insel Ceylon im Süden Asiens. Er liegt südöstlich von Indien, nordöstlich der Malediven und nordwestlich von Indonesien, zwischen der Lakkadivensee und dem Golf von Bengalen im Indischen Ozean.

Die Hauptstadt: SriLanka
Colombo, die De-facto-Hauptstadt von Sri Lanka, liegt an der Westküste der Insel am Ufer des Flusses Kelani Ganga. Die Stadt liegt auf einer durchschnittlichen Höhe von 2 m über dem Meeresspiegel (tiefster Punkt 0 m, höchster Punkt 30 m) auf 6°54' nördlicher Breite und 79°52' östlicher Länge. In Colombo leben ca. 753.000 Menschen, im Großraum Colombo mehr als 2.500.000 Menschen.

Sri Jayewardenepura, die administrative Hauptstadt von Sri Lanka, ist ein südöstlich von Colombo gelegener Vorort der Stadt. Es liegt auf einer durchschnittlichen Höhe von 10 m über dem Meeresspiegel auf 6°53' nördlicher Breite und 79°53' östlicher Länge. In Sri Jayewardenepura leben ca. 116.000 Menschen.

Weitere (touristisch) bedeutende Orte in Sri Lanka sind Kandy, Galle, Jaffna, Anuradhapura, Polonnaruwa, Dambulla, Sigiriya, Nuwara Eliya, Tangalle und Hikkaduwa.

Das Klima:
Das Klima in Sri Lanka ist Tropisch.


Die beste Reisezeit für Sri Lanka liegt zwischen Dezember und April.

Die Sprache:
Amtssprachen in Sri Lanka sind Singhalesisch und Tamilisch.

Einige wichtige Worte auf Singhalesisch:
  - Hallo: āyubōwan (ආයුබෝවන්)
  - Guten Morgen: subə udhāsənak (සුබ උදෑසනක්) - Guten Tag: subə sandhāvak (සුබ සැන්දෑවක්) -
      Gute Nacht: subə rāthriyak (සුබ රාත්‍රියක්)
  - Auf Wiedersehen: naevatahamuvemu (නැවත හමුවෙමු)
  - Bitte: karunākara (කරුණාකර) - Danke: sthūthiyi (ස්තූතියි) - Keine Ursache: sulu deyak (සුළු දෙයක්)
  - Entschuldigung / Verzeihung: samāvennə (කණගාටුයි) -
      Entschuldigung / Achtung: mahaththəya (මහත්තය) (bei Männern) bzw. nōna (නෝන) (bei Frauen)
  - Ja: ovū (ඔවු) - Nein: (නෑ)
  - Freund: .............. () - Freundin: .............. () - Freunde: .............. ()
  - Ich spreche kein Singhalesisch: Matə Sinhələ kathā kərannə bā. (මට සිංහල කතා කරන්න බෑ.)

Einige wichtige Worte auf Tamilisch:
  - Hallo: vanakkam (வணக்கம்)
  - Guten Morgen: kaalai vanakkam (காலை வணக்கம்) - Guten Tag: maalai vanakkam (மாலை வணக்கம்) -
      Gute Nacht: nalliravu (நல்லிரவு)
  - Auf Wiedersehen: poi varukiren (போய் வருகிறேன்)
  - Bitte: thayavu seithu (தயவு செய்து) - Danke: nandri (நன்றி) - Keine Ursache: nandri (நன்றி)
  - Entschuldigung / Verzeihung: manniththuvidunggal (மன்னித்துவிடுங்கள்) -
      Entschuldigung / Achtung: mannikkavum (மன்னிக்கவும்)
  - Ja: āmām (ஆமாம்) - Nein: illai (இல்லை)
  - Freund: nanpan (நண்பன்) - Freundin: .............. () - Freunde: .............. ()
  - Ich spreche kein Tamilisch: Ennaal Tamil il uraiyada iyalaadhu. ()

Weitere regional bedeutende Sprachen sind Malaiisch und Arabisch sowie Englisch als Fremdsprache.

Die Religion:
Sri Lanka ist ein Säkularer Staat, der jedoch stark vom Buddhismus geprägt wird.

ca. 70% der Einwohner von Sri Lanka bekennen sich zum Buddhismus und ca. 12,5% zum Hinduismus, weitere ca. 10% bekennen sich zum Islam, ca. 6% zur Römisch-Katholischen Kirche und ca. 1,5% zu Protestantischen Kirchen.

Die Währung:
Sri-200-Rupien-V-1998
Sri-Lanka-Rupie (LKR)
1 LKR = 100 Cent
   weitere Banknoten   
Banknoten: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Rupien
Münzen: 1, 2, 5, 10, 25, 50 Cent
1 Rupie, 2, 5 Rupien

Die Einreise:
Inhaber eines noch mindestens sechs Monate gültigen deutschen Reisepasses benötigen für die Einreise nach Sri Lanka ein Visum. Dieses kann online unter http://www.eta.gov.lk oder bei den Vertretungen Sri Lankas in Deutschland beantragt werden und kostet 30,- US$ für eine einmalige Einreise mit maximaler Aufenthaltsdauer von 30 Tagen (Stand 2015). Das Visum kann auch direkt bei der Einreise am Flughafen (für 35,- US$) erworben werden. Achtung: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Angaben im Visumsantrag korrekt sind, da das Visum selbst bei kleinsten Abweichungen seine Gültigkeit verliert. Eine Verlängerung des Visums vor Ort ist nur in Ausnahmefällen beim Department of Immigration and Emigration in Colombo möglich.

Die Vertretung:
Botschaft der Republik Sri Lanka
Niklasstraße 19
14163 Berlin
Tel.: 0049 / 30 / 80909749
Fax: 0049 / 30 / 80909757
eMail: info@srilanka-botschaft.de
Web: http://www.srilanka-botschaft.de
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Sri Lanka
Alfred House Avenue 40
Colombo 3, Sri Lanka
Tel.: 0094 / 11 / 2580431
Fax: 0094 / 11 / 2580440
eMail: info@colombo.diplo.de
Web: http://www.colombo.diplo.de

Die Empfehlung:
Dinge, die man in Sri Lanka unbedingt gesehen haben sollte:
  - Die Heilige Stadt von Anuradhapuran mit dem Baum Sri Mahabodhi (UNESCO-Weltkulturerbe)
  - Die Ruine des Königspalastes und die Buddha-Figuren von Polonnaruwa (UNESCO-Weltkulturerbe)
  - Die Höhlentempel von Dambulla im Zentrum der Insel (UNESCO-Weltkulturerbe)
  - Die Felsenfestung und die Felszeichnungen von Sigiriya (UNESCO-Weltkulturerbe)
  - Das Zentrum der Hauptstadt Colombo
  - Den Zahntempel und das Zentrum der Heiligen Stadt Kandy (UNESCO-Weltkulturerbe)
  - Die Festung und die Altstadt von Galle an der Süwestküste Sri Lankas (UNESCO-Weltkulturerbe)
  - Die Hindu-Tempel, das Fort und die Altstadt von Jaffna im Norden des Landes

Dinge, die man in Sri Lanka unbedingt getan haben sollte:
  - Eine Safari durch den Yala Nationalpark im Südosten der Insel
  - Eine Besteigung des Adam's Peak (2243 m ü.NN) im Zentralen Hochland von Ceylon
  - Baden und Erholen an den einsamen Stränden östlich von Tangalle
  - Eine Wanderung durch die Tee-Plantagen bei Nuwara Eliya im Zentralen Hochland (inkl. einem Besuch in einer Tee-Manufaktur)
  - Baden und Erholen an den Stränden von Dodanduwa oder Hikkaduwa im Südwesten Sri Lankas

Die hier aufgelisteten Daten und Informationen stammen mehrheitlich aus der Zeit meines Aufenthaltes in Sri Lanka (1999). Sie erheben weder auf Vollständigkeit noch auf Aktualität Anspruch. Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen. Für aktuelle Informationen und Einreisebestimmungen empfehle ich die Web-Seiten des Auswärtigen Amtes.
     <<           Länderübersicht           >>     
 
 
 
Seitenanfang
Navigationsmenü
Seitenende
Startseite
Kommentar Kontakt Impressum © 2000-2019 by Heiko Otto  •  OSE Gera / Erfurt